התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

איזון משאבים

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | חלוקה לא שוויונית | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | יחסי ממון

איזון משאבים הינו הדרך המשפטית לחלוקת רכוש בין בני הזוג שאין ביניהם הסכם ממון והם התחתנו לאחר חקיקת חוק יחסי ממון בין בני זוג, משמע משנת 1974.

על בני הזוג שנישאו לאחר ה-1.1.1974, חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר מגדיר הסדר איזון משאבים נדחה. מדובר בשיתוף אובליגטורי דחוי לפיו במקרה של פקיעת נישואין עקב גירושין, או מוות, קמה הזכות של בן הזוג לחלקו ברכוש המשותף.

החל מחודש נובמבר 2008 העביר המחוקק תיקון מספר 4 לחוק יחסי ממון שבמהותו מאפשר לחלק את הרכוש טרם פקיעת הגירושין אם הוגשה בקשה לביצועו של הסדר איזון משאבים והתקיים אחד מהתנאים הבאים:

1. חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים הבאים:

א. הליך המלמד על רצון אחד מהצדדים לפרק את הנישואין לדוגמא: בקשה להתרת נישואין.

ב. תביעה לחלוקת רכוש בין בני זוג לרבות תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני

הזוג, בקשה לשמירת זכויות.

2. קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד (אף אם תחת קורת גג אחת) במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים.

לבית המשפט או לבית הדין הרבני יש שיקול דעת אף לקצר מועדים אלו, כך למשל במקרים בהם קיימת אלימות בין בני זוג שחומרתם מעידה על קרע ממשי בין בני הזוג. עילת אלימות ניתן להוכיח באמצעות החלטות שיפוטיות כגון סעדים זמניים (צו הגנה, צו הרחקה), צווי מעצר, שחרור בערובה או החלטה על הגשת כתב אישום.

בית המשפט או בית הדין רשאים להתנות הליך זה ולהורות לצד שביקש להקדים את מועד ביצוע איזון המשאבים, להפקיד כתב הסכמה להתרת נישואין.

דרך נוספת לחלוקת רכוש שהייתה נהוגה טרם חקיקת חוק יחסי ממון נקראת "הלכת השיתוף"- אם בני הזוג נישאו לפני ה-1.1.1974 (מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג), מדובר בשיתוף קנייני מיידי לבן הזוג קמה במהלך הנישואין זכות קניינית בנכס עצמו, ולכן הוא יכול לדרוש את חלקו בכל עת. זכות זו מוגדרת בשם הלכת השיתוף.

הלכת השיתוף חלה על כל זכות בעלת שווי כלכלי לרבות נכסים עסקיים. אם אחד מבני הזוג עצמאי ומנהל עסק, העסק הינו רכוש משותף, על כל הזכויות והחובות שבו. כל הרכוש אשר נצבר במהלך הנישואין מתחלק בעת חלוקת רכוש בין בני הזוג בחלקים שווים. כל רכוש אחר, שמקורו לפני הנישואין ורכוש שהתקבל במתנה או בירושה, שייך לבן הזוג אשר הביאו, או קיבל אותו, אלא אם הוסכם אחרת. הגדרת רכוש כוללת, בין היתר, נכסי מקרקעין, מיטלטלין, מניות, קופות גמל, חסכונות, זכויות פנסיוניות, נכסים עסקיים, מוניטין עסקי וכל זכות בעלת ערך כלכלי שנצברה במהלך הנישואין.