התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

התנגדות לצוואה

נוספים : מזונות מהעיזבון | יורש על פי דין | חשיבות הצוואה | סוגי צוואות

לאחר שצוואת המנוח הוגשה לרשם הירושה על מנת לקבל תוקף, יכול ויהיו מתנגדים שונים למתן התוקף לצוואה, במצב דברים זה המתנגד לצוואה יוכל להגיש בקשת התנגדות לקיום הצוואה. לאחר שתוגש ההתנגדות יועבר הדיון בהתנגדות באופן אוטומאטי לבית המשפט לענייני משפחה.

מהם הסיבות שניתן להעלות בהתנגדות לצוואה? חוק הירושה מציין מספר מקרים אשר בהתקיימם הצוואה תהיה מבוטלת כגון:

צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית. השפעה בלתי הוגנת יכולה להיות כאשר ישנה תלות של המצווה בנהנה מהצוואה לפיכך יש לבדוק מספר פרמטרים כגון: היקף התלות מעורבות הנהנ בהכנת הצוואה הנסיבות הבן נחתמה הצוואה וכדומה.

צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית-המשפט לפי זה את דברי-הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן – בטלה הוראת-הצוואה.

נפלה בצוואה טעות-סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקן את הטעות הרשם לעניני ירושה, או בית המשפט.

הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – בטלה.

צוואה שביצועה בלתי-חוקי, בלתי-מוסרי או בלתי-אפשרי – בטלה.

צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת-צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה.

המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.

צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.