התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

חלוקה לא שוויונית

נוספים : רכוש שניתן במתנה או ירושה | זכויות סוציאליות ופנסיה | נכסי קריירה ומוניטין | פירוק שיתוף | איזון משאבים | יחסי ממון

על פי דין כל זכויותיהם הכספיות, רכושיות, ממוניות, של בני הזוג, צריכות להתחלק שווה בשווה לעת גירושין.

עפ"י סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, ניתן לפגוע בבסיס איזון המשאבים ולחלק את הרכוש בין בני הזוג, במקרים מסוימים, חלוקה לא שוויונית.

בתי המשפט, משתמשים בסעיף 8 לחוק יחסי ממון במשורה ולא בכדי.

במספר פסקי דין נקבע, כי תתבצע חלוקה לא שוויונית של הרכוש, בין היתר במקרים של הברחת רכוש, במקרה אחר נקבע חלוקה לא שוויונית בפסק דינה של כבוד השופטת צילה צפת, בתמ"ש 43611/98 ו – 43613/98, במקרה בו הבעל היה מכור להימורים, לקלפים ולסמים וכך בזבז את כספי המשפחה.

במקרה נוסף בפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול, נקבעה חלוקה לא שוויונית של הרכוש, במקרה של בגידה חמורה ומאיינת נישואין. אולם בבג"צ שהוגש על פסק דין זה נקבע, כי :"נסיבות המקרה לא מצדיקות סטייה מכלל השוויון באיזון המשאבים."

בעוד פסק דין חשוב קבע כבוד השופט דרורי כי גם במקרים של אלימות קשה ומתמשכת, ניתן לפגוע באיזון המשאבים השוויוני.

סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון קובע כדלקמן :

"ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת נישואין – לעשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים: (1) …. (2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג."

נוסח זה של סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון, הוא נוסח מתוקן, אשר שונה בתיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון באוקטובר 2008. הסעיף תוקן, כדי לענות על הצורך הנובע מן הבעייתיות של איזון המשאבים, בתחום המוניטין ונכסי הקריירה. הדבר נולד על מנת למנוע מצב  שאחד מבני הזוג, עבד ופרנס כל השנים וצבר לעצמו נכס קריירה רווחי, בעוד השני, עבד פחות ובעיקר טיפל בבית ובילדים, הוא/ היא עלולים לצאת מן הנישואין במצב כלכלי גרוע, כאשר הצד אשר פרנס, מחזיק בנכס קריירה מניב. סעיף 8 (2) לחוק, בא לעולם, כדי לאפשר לבן /בת הזוג החלשים כלכלית, לצאת מן הנישואין במצב בו יוכלו להשתקם. סעיף זה, אמור, כשייושם, ליצור מה שקרוי שוויון מהותי, במקום ההסדר הרגיל הקיים בחוק, הקובע, חלוקה של מחצה על מחצה בין שני בני הזוג. חלוקה שווה אך לא שוויונית, עלולה כאמור, להשאיר את אחד מבני הזוג, בפני שוקת שבורה, עם הגירושין.