התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

משמורת זמנית

נוספים : מזונות זמניים | צו מניעה | צו עיקול | צו עיכוב יציאה מהארץ

הגדרת המשמורת המונחים הקיימים על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הם אפוטרופסות וחזקה שמכונה לעיתים גם משמורת כדלקמן: ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

וסעיפים 19 ו-20 לאותו חוק אומר: לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין הנוגע לרכוש הקטין, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט והוא יכריע בדבר. לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין אחר הנתון לאפוטרופסותם, רשאים הם יחד לפנות לבית המשפט, ובית המשפט, אם לא עלה בידו להביאם לידי הסכמה ואם ראה שיש מקום להכריע בדבר, יכריע הוא בעצמו או יטיל את ההכרעה על מי שימצא לנכון.

היו הורי הקטין חיים בנפרד – בין שנישואיהם אוינו, הותרו או הופקעו בין שעדיין קיימים ובין שלא נישאו – רשאים הם להסכים ביניהם על מי מהם תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה, מי מהם יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע; הסכם כזה טעון אישור בית המשפט והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין.

כאשר אין הסכמה ובית המשפט נדרש להכריע יכריע בית המשפט על משמורת זמנית – כלומר עד למתן פסק דין בתביעה למשמורת יהיה הקטין במשמורת אחד מהוריו עד אשר יתבררו העובדות ובין היתר טובת הקטין עם מי מהוריו עליו להימצא.