התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

סרבנות גט

נוספים : סמכות ייחודית | שלום בית | כתובה | סנקציות נגד סרבני גט | טקס מתן הגט | עילות גירושין | תביעת גירושין | מירוץ סמכויות

סרבנות גט הנו מצב בו הבעל מסרב ליתן גט פיטורין לאשתו סרבנות זו מלווה לעיתים בסחטנות ובתחושות נקמה. על מנת לנסות ולמדר תופעה זו, בא חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ'ה – 1995 שמטרתו לסייע למסורבי הגט.

החוק יכנס לתוקפו רק לאחר שבית הדין הרבני יקבע בפסק דין כי הבעל מחויב ליתן גט פיטורין לאשתו.

ניתן להוציא כנגד סרבן גט אשר לא ממלא אחר הוראותיו של פסק דין של גירושין, צו עיכוב יציאה מן הארץ, ניתן להורות לו להפקיד את הדרכון שלו ולשלול את רישיון הנהיגה שלו.

הסנקציות המנויות בחוק כאמור, הולכות ומחמירות, ככל שסרבן הגט מתבצר בעמדתו ומסרב למלא אחר פסק הדין של גירושין, עד כדי האפשרות החמורה מכולן צו מאסר.

הסנקציות שניתן להפעיל:

צו עיכוב יציאה מן הארץ

לקיחת דרכון או אי הארכת תוקפו

שלילת רישיון נהיגה או אי חידושו

שלילת האפשרות להתמנות או להיבחר או לשמש במשרה על פי דין או במשרה בגוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, התשי'ח – 1958 (נוסח משולב);

שלילת האפשרות לעסוק במקצוע שהעיסוק בו מוסדר על פי דין או להפעיל עסק הטעון רישוי או היתר על פי דין

שלילת האפשרות לפתוח או להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים מחשבון בנק בדרך של קביעה כי הוא לקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ'א – 1981

במידה וסרבן הגט מסרב ליתן גט גם לאחר הפעלת הסנקציות כנגדו ניתן יהיה להוציא צו למאסר. תקופת המאסר לא תעלה על 5 שנים, אך ניתן יהיה להאריכה מפעם לפעם בתנאי שתקופה זו לא תעלה על תקופה של עשר שנים.

במידה ומי שניתן נגדו צו הגבלה הוא אסיר או עצור אז יופעלו הסנקציות הבאות:

שלילת האפשרות לקבלת חופשה מיוחדת לפי סעיף 36 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל'ב – 1971 (להלן – הפקודה);

שלילת האפשרות לקבלת ושליחת מכתבים;

שלילת האפשרות לקבלת מבקרים;

שלילת האפשרות להחזקת חפצים אישיים בבית הסוהר או בבית המעצר;

שלילת האפשרות לעבוד בעבודה בשכר;

שלילת האפשרות לקניית מצרכים בבית הסוהר או בבית המעצר;

שלילת האפשרות להתהלך חופשי.

שלילת האפשרות לשחרור מינהלי  

שלילת האפשרות לשחרור מוקדם לפני תום תקופת המאסר, לפי סעיף 49 לחוק העונשין, התשל'ז – 1977.

יחד עם זאת במידה וסרבני הגט ממשיכים להתבצר בעמדתם קיימת אפשרות להגשת תביעת פיצויים וכן תביעה בגין "מזונות מעוכבת".

החוק יחול גם על נשים אשר מסרבות ליתן גט פיטורין לבעליהן אולם על מנת שחוק זה יחול על נשים יש לקבל את אישורו של נשיא בית הדין הרבני.