התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

צו מניעה

נוספים : מזונות זמניים | משמורת זמנית | צו עיקול | צו עיכוב יציאה מהארץ

צו מניעה הוא צו הניתן על ידי בית המשפט או בית הדין לפיו יהיה אדם מנוע מלעשות פעולה המנוגדת לצו. צו המניעה נמנה עם שורה של סעדים שיכול בית המשפט להעניק לתובע, המנויים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. סע' 1 לתקנות מגדיר סעד זמני כ"סעד שניתן להבטחת קיומו התקין של ההליך או ביצועו היעיל של פסק הדין".

צו המניעה יכול להינתן כסעד זמני, ומטרתו לשמור על המצב הקיים כל עוד ההליך המשפטי בין הצדדים תלוי ועומד, או כסעד סופי וקבוע.

השיקולים שישקול בית המשפט בבואו ליתן החלטה בבקשה לצו מניעה זהים לשיקולים שנשקלים בכל בקשה לסעד זמני: ראיות מהימנות לכאורה, מאזן הנוחות (הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר), תום ליבו של המבקש, מידתיות הסעד והיותו צודק וראוי בנסיבות העניין.