התקשרו עכשיו: 052-6469603 פנו אלינו במייל דיסקרטי >>

תביעה לביטול הסכם

נוספים : הסכם פונדקאות | הסכם חיים משותפים | הסכם שלום בית | הסכם גירושין | הסכם ממון

הסכם הינו חוזה שנחתם בין שני צדדים. קיימים חוזים אשר קיבלו את אישורו של בית המשפט או את אישורו של בית הדין, על פי העניין, ובכך ניתן להם תוקף של פסק-דין.

חתימה על הסכם גירושין, אשר הינו הסכם הכולל בחובו את חלוקת הרכוש של הצדדים, משמורת הילדים, גובה דמי המזונות של הילדים, הסדרי ראייה ועוד.

על הסכמי גירושין חל חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973. הסכם גירושין ניתן לביטול כאשר  מתקיימות נסיבות אשר יצדיקו זאת. עפ"י חוק החוזים, אפשר לבטל חוזה כאשר מדובר בנסיבות של הטעייה, טעות, עושק או כפייה. נסיבות אלו יחד עם המבחנים המנחים, כפי שנקבעו על פי בפסיקתו של בית המשפט, יכולים להוביל לביטול הסכם.

עפ"י חוק החוזים, אפשר לבטל חוזה אם צד לחוזה אולץ לחתום עליו. פגם זה מהווה פגם מהותי ביצירת חוזה, ונושא זה מאפשר את ביטולו.

הסכם גירושין שנחתם וקיבל תוקף של פסק-דין אמנם לא ניתן לביטול בקלות שכן בית משפט לענייני משפחה מחמירים מאוד בנושא של ביטול הסכם גירושין אשר נחתם ואשר קיבל תוקף של פסק דין אך בנסיבות המתאימות ניתן לבטלו.

בית המשפט קבע כי:

"פסה"ד המעניק תוקף להסכם שעשו בעלי דין, הוא בבחינת יצור של כלאיים, ראשו של היצור הוא פ"ד וגופו הוא ההסכם. מי שמבקש לבטל פ"ד שמושתת על הסכם, חייב הוא להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכם, פגם כזה העשוי להביא לביטולו של ההסכם עפ"י משפט החוזים – כגון: הטעייה, תרמית, טעות, כפיה וכיוצא באלה. תקיפתו של פ"ד תבוא על דרך של תביעה מקורית, אשר תוגש לערכאה שיפוטית שנתנה את פסה"ד הראשון."

ענייני משמורת ילדים ומזונות ילדים, הם עניינים דינאמיים וניתן לעתור לביטולם בשל שינוי נסיבות מהותי.